Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf

Virüsler çoğalarak yayılmak ve bulaştıkları sistemlerde çalışarak zarar vermek için yaratılırlar. Virüslerin aktif olabilmesi için bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir.

Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf

Özellikle uzantısı exe, scr, zip, rar olan dosyalarda virüs bulunma ihtimali fazladır. Kopyalanmak, yayılmak veya çalışmak için kullanıcıya ihtiyaç duymazlar. Ağ üzerinde ve bilgisayarlarda kaynak tüketimine ve bazı işlemlerin sona erdirilmesine neden olurlar. Bir tünel backdoor açarak saldırgan kişilerin veya diğer zararlı yazılımların bilgisayarımıza erişmesini sağlarlar. Bilgisayardaki yavaşlık solucan belirtisi olabilir.

Casus yazılım

Virüsler gibi dosya silme işlemleri yapmazlar. Truva atı bilgisayar için yararlı gibi gözüken ve kullanıcının çalıştırması ile aktif olan zararlı yazılımlardır. İsmi efsanevi truva atından gelir çünkü çalışmaları için kullanıcının kendi isteği ile truva atını içeri bilgisayara alması gerekir.


 • Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf - Casus program ne demek.
 • telefondan borsa takibi.
 • ücretsiz cep telefonu takip programı;
 • Casus programlardan bedava korunma yolları.

Kendilerini virüsler gibi kopyalayamazlar. Kullanıcı bilgisayara truva atı içeren programı yüklemedikçe zarar veremezler. Bilgisayarınızda yazdığınız her şeyi kaydedip saldırgan şahsa gönderen program ya da donanımlardır. Genel olarak şifrelerinizi ele geçirmek için kullanılırlar. Kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amacı ile yazılan programlardır. Bitmek bilmeyen açılır pencerelere neden olabilirler.

Bu içeriğimizde yazar  Doç. Şeref Sağıroğlu tarafından yazılan Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri isimli kitap hakkında detayları sizlere aktarıyoruz. Yazının devamında  Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri PDF İndir seçeneğini bulabileceğiniz gibi, Yandex üzerinden telefona, tablete, bilgisayara indir, online olarak PDF formatında full görüntüle yükle download seçeneklerini de görerek ücretsiz bedava olarak kitabı temin edebilirsiniz.

Bunların yanında Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri kitap oku seçeneğiyle birlikte kısa kitap özeti, tanıtımı ve kapak resmi de yazının detaylarında yer almaktadır. Bilgi, en basit benzetme ile para gibi bir metadır.

Kötücül ve Casus Yazılımlar: Kapsamlı bir Araştırma {Malware and Spyware: A Comprehensive Review}

Kişiler, kurumlar ve ülkeler için bilgi, elde edilmesi zor; aynı zamanda elde tutulması da zor olan bir metadır. Fikri mülk olarak tanımlanan bu meta, bir kurumun varlığıdır. Bu mülkün korunması, hayati bir önem arz etmektedir. Bu önem, tarihteki en eski uygarlıklardan günümüze kadar devam etmiştir. Bu yüzden Microsoft dâhil birçok yaz ı l ı m üreticisi, bu.

Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf - Iphone konum izleme

Ş ifre Yakalay ı c ı lar ve Ş ifr e Soyguncular. Password Capture and Password Hijacker. Sistemde girilen ş ifreleri yakalay ı p kaydetmeye yöne lik. Bu tür programlar konak. Ş ifre K ı r ı c ı lar Pa ssword Crack er. Kaba kuvvet ve sözlük tabanl ı deneme yan ı lma yön-. Anahtar Üreticiler Ke y Generator. Yaz ı l ı mlar ı n yasal olmayan yollarla kopyalanmas ı n ı. Bu araçlar ı kullanan ki ş iler, yaz ı l ı m ı. E-posta Bombalay ı c ı E-mai l Bomber. Hedef ki ş inin e-posta gelen kutusunu inbox , binlerce.

Gönderilen e-postalardan, gönderen kayna ğ ı n bilgi sini. Kitle Postac ı s ı Mass Mailer.

Casus yazılımlar ve korunma yöntemleri pdf

E-posta yolu ile virüs gönderen kötücü l yaz ı l ı mlard ı r. E-posta Hasatç ı s ı E-mail Harvester. Mesaj sa ğ ana ğ ı olu ş turmak veya sazan avlamak isteyen. E-posta adres hasatç ı lar ı , çe ş itli y öntemlerle bilgisa-. Mimail virüsü bu amaçla haz ı rlanm ı ş. E-posta adres hasatç ı lar ı n ı tespit. Web Böcekleri Web Bugs.

İ z sürme böce ğ i tracking bug , piksel etiketi pixel. Web böce ğ i, saydam veya artalan rengi nde ve genelde. Resmin dosya olar ak bulun-. Bu tür bir mesaj ı açan ki ş i, en.

facebook şifre kırma yöntemleri programsız

Web sayfalar ı ve e-postalar d ı ş ı nda Microsoft Word,. Excel ve PowerPoint gibi ofis program ı belgeler inde de. Kullan ı c ı lar ı , olmayan bir ş eyin varl ı ğ ı na ikna etmey i.

Aldatmacan ı n en yayg ı n biçimde. Bunun d ı ş ı nda inan ı lmas ı zor hayal i olaylar,. Bir mesaj ı n aldatmaca oldu ğ unun. Bunun d ı ş ı nda örne ğ in önemli bir i ş letim. Bu yüz den, aldatmaca türünde mesajlar ı hiç dikkate. Kurbandan bu havaleyi ka bul edip etmedi-.

Bu i ş lem için kurba na verilen adres www.


 1. "Durdurulamayan Keylogger Yazılımları".
 2. Gezinti menüsü.
 3. Iphone 7 yer takibi!
 4. mobil kamera takip.
 5. Casus program galyum!
 6. iphone 8 Plus whatsapp mesaj önizlemesi.
 7. Bu ba ğ lant ı y ı kullanan ki ş i sayfaya eri ş imde hata ol-. Mesajda ek olarak ve-. Buray ı bankan ı n. Mesaj ı n, sazan avlama amac ı yla kullan ı ld ı ğ ı n ı gösteren. Öncelikle kullan ı lan dil, profesyonel bi r bankan ı n resmi. Bu tür e-postalara kar ş ı kullan ı c ı lar bilinçl i ve uyan ı k.

  Flexispy Nasıl Kurulur ve Nasıl Kullanılır ? ((Canlı Anlatım))
admin